Izvještaj sa sjednice Skupštine odreda 2011.

Trenutno pregledavate Izvještaj sa sjednice Skupštine odreda 2011.
  • Autor objave:

IZVJEŠTAJ

SA SJEDNICE SKUPŠTINE IZVIĐAČKOG ODREDA „TUR“

I RODITELJSKOG SASTANKA

održanih 24. veljače 2011. godine

 

Skupština Izviđačkog odreda „Tur“ održala je redovitu izbornu sjednicu u Velikoj Gorici, dana 24. veljače 2011. godine, s početkom u 20 sati. Na sjednici je bilo prisutno osam (8) od deset (10) radno sposobnih članova Odreda, petnaest (15) djece i mladih/nominalnih članova i tridesetdvoje (32) roditelja članova i korisnika programa Odreda, kao gosti Skupštine. S obzirom da su kao gosti pozvani svi roditelji članova i korisnika programa, izvještajni dio sjednice Skupštine ujedno je bio i informativni (roditeljski) sastanak na kojem su roditelji izvješteni o radu udruge u protekloj godini te o planovima za tekuću godinu.

Izvještaj po točkama Dnevnog reda:

Ad.1. / Utvrđeno je da Skupština ima kvorum te da temeljem čl. 10.6. može donositi važeće odluke.

Prema Registru članova Odreda, u udruzi je trenutno registrirano 52 članova, od čega 10 redovito i 42 nominalnih članova (mlađi od 18 godina, koji prema Statutu Odreda / čl. 10.4 i čl. 6.2 / nisu članovi Skupštine Odreda).

Ad. 2. / Sjednicom Skupštine predsjedao je Alen Konjević (predsjednik), uz koga su u radnom predsjedništvu bile Jelena Tojaga i Jelena Pugelnik.

Ad. 3. / Predsjednik Odreda Alen Konjević je podnio Izvješće o radu Odreda u 2010. godini. Ukazao je na povećanje broja odgojno-radnih skupina (jata) i povečan broj članova, odnosno nominalnih članova Odreda od početka školske godine 2010./2011. Predsjednik je izrazio zadovoljstvo naplatom članarine, a što je izravno povezano s odlukom o povečanju članarine iz koje se financira i sudjelovanje članova i nominalnih članova na svim odredskim aktivnostima. Na svim aktivnostima u proteklih godinu dana sudjelovalo je od 25 do čak 60 članova i nominalnih članova.

Ad. 4. / Predsjednik je podnio Izvješće o financijskom poslovanju Odreda u 2010. godini. Iz prethodne 2009. godine na žiro računu i u blagajni odreda preneseno je 18.272,83 kn. Uz dotaciju Grada Velika Gorica u iznosu od 40.000,00 kn, Odred je u 2010. godini ostvario prihod od članarina i članskih priloga u iznosu 52.331,14 kn. Tako je u 2010. godini Odred raspolagao sa 110.603,97 kn. Rashodi su ostvareni prema financijskom planu za 2010. godinu i rebalansu financijskog plana donesenom u studenom 2010. godine, u iznosu 106.395,66 kn, a na računu i u blagajni Odreda u 2011. godinu je preneseno  4.208,37 kn, što su sredstva namijenjenja za provedbu programskih aktivnosti u 2011. godini.

Ad. 5. /   Nakon prihvaćanja Financijskog izvješća za 2010. godinu te Izvješća o radu u 2010. godini i radu tijela Odreda u proteklom mandatu, po prestanku njihovog redovitog četverogodišnjeg mandata Skupština je razriješila dužnosti članove svih tijela Odreda: predsjednika, Upravu i Nadzorni odbor.

Ad. 6. /   Uprava je na posljednjoj sjednici usvojila prijedlog kandidata za izbor predsjednika te članova Uprave i Nadzornog odbora. Broj predloženih kandidata jednak je broju članova u istim tijelima, a kako na sjednici Skupštine nije predložen niti jedan protukandidat ili drugi kandidat za člana pojedinog tijela Odreda, Skupština donijela odluku da se glasuje javno i neposredno, izjašnjavanjem o svakom kandidatu.

Ad. 7. /   Za predsjednika, koji ujedno obnaša i dužnost Načelnika odreda s četverogodišnjim mandatom (do veljače 2015. godine) izabran je Alen Konjević.

Upravu odreda čini pet članova, a kako je za načelnika Odreda imenovan predsjednik Odreda koji nije član Uprave o to su tijelo izabrani: Nikolina Tojaga na dužnost tajnice, Janja Dilberović na dužnost blagajnice, Željko Pugelnik na dužnost ekonoma te Jelena Tojaga i Jelena Pugelnik kao članice Uprave.

Nadzorni odbor čine tri člana, a izabrani su: Iva Kovačević za predsjednicu te Mara Tojaga i Milana Konjević kao članice.

Ad. 8. /   Temeljem Statuta Odred zastupa i predstavlja Predsjednik Odreda. Odred mogu predstavljati i drugi imenovani dužnosnici u skladu s odredbama Statuta, a prema ovlaštenju Predsjednika.

Ad. 9. /    Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi Plan i programa rada Odreda u 2011. godinu. Programom rada predviđena je razrada tematskih područja kroz primjenu različitih metoda (predviđenih Statutom i internim aktima Saveza Izviđača Hrvatske) u cilju edukacije i osposobljavanja djece i mladih, prema uzrasnim kategorijema. Godišnjim planoma rada utvrđen je kalendar aktivnosti, koje ne obuhvačaju redovite tjedne sastanke radno-odgojnih skupina, kroz tekuću kalendarsku godinu.

Ad.10. /   Skupština je jednoglasno prihvatila Financijski plan Odreda za 2011. godinu. Prijedlog plana usklađen je s odobrenim iznosom dotacije Grada, a temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Velika Gorica. Planom su predviđeni ukupni prihodi i rashodi u jednakom iznosu od oko 140.000,00 kn, od čega prihodi iz dotacije Grada u iznosu 30.000,00 kn, iz proračuna Zagrebačke županije  10.000,00 kn te vlastiti prihodi od članarina i priloga članova za višednevne aktivnosti u iznosu oko 100.000,00 kn.

Predsjednik je izvijestio članove Skupštine, roditelje i druge goste da je Grad Velika Gorica umanjio dotaciju Odredu u 2011. godini za 10.000,00 kn, odnosno za 25% u odnosu na prethodnu godinu, iako je Odred u proteklih godinu dana znatno povečao broj članova i nominalnih članova. Zbog toga je Skupština donijela odluku o pokretanju inicijative za izradu kriterija za financiranje udruga iz Gradskog proračuna.

Ad. 11. /    Skupština je donijela Odluku o iznosu članarine u Odredu za 2011. godinu u iznosu 1.000,00 kuna, koju su članovi i roditelji nominalnih članova dužni uplatiti u tijeku kalendarske godine.

Ako je više članova jedne obitelji učlanjeno u Odred, onda članarina za drugog i svakog sljedećeg člana iznosi 500,00 kuna. Članovi Uprave i predvodnici oslobođeni su obveze plačanja članarine, a čime se Odred oslobađa od isplate novčane naknade za njihov rad i provedbu programskih aktivnosti.

Ad. 12. /    Skupština je prihvatila prijedlog predsjednika da se uz njega, kao osobu ovlaštenu za zastupanje Odreda, za potpisnike računa ovlaste Jelena Pugelnik i Jelena Tojaga. Blagajnica nije ovlaštena za potpisivanje računa kako bi se povećao nadzor nad tijekom sredstava.

Ad. 13. / Roditelji su informirani da moraju potpisati Upisni obrazac, kojim iskazuju svoju suglasnost da njihova djeca kao nominalni članovi sudjeluju na svim aktivnostima u organizaciji Odreda, u pratnji odgovornih voditelja. Djeca čiji roditelji nisu potpisali Upisni obrazac i koja neredovito i necjelovito  plačaju članarinu ne mogu sudjelovati na planskim i programskim aktivnostima.

Uplata članarine je obveza svakog člana i nominalnog člana Odreda i uvjet za članstvo u Odredu.  Roditelji koji nisu izvršili obvezu uplate članarine u punom iznosu i participacije za sudjelovanje djece na programskim aktivnostima u prtekloj kalendarskoj godini pozvani su da to učine u što kraćem roku. U protivnom nominalni članovi neće moći sudjelovati na narednim aktivnostima.

Nominalni članovi, koji su to zaslužili svojim ponašanjem i redovitim sudjelovanjem na aktivnostima u organizaciji Odreda, a koji su aktivnosti odreda uključeni najmanje tri mjeseca, steći će pravo polaganja obećanja/zavjeta i nošenja izviđačke odore (košulje, službene odredske majice i izviđačke marame u odredskoj boji i sa znakom Odreda).

Roditelji su informirani da nije uputno da na aktivnosti djeca ne nose skupocjene i vrijedne fotoaparate i mobilne telefone, koji mogu postati predmetom otuđenja ili oštećenja. Zabranjeno je i nošenje džepnih nožića, koji mogu dovesti do ozljeda djece.

Mobilni telefoni ponekad tijekom aktivnosti ne omogućavaju dostupnost djece (kada se igraju, provode programske aktivnosti ili nema signala), a što povečava zabrinutost roditelja, mogu ugroziti sigurnost djece prilikom kretanja ili narušiti predviđenu dinamiku aktivnosti (ometaju i smanjuju koncentraciju djece prilikom natjecanja, u igri ili tijekom usvajanja znanja i važnih informacija). Zbog toga je roditeljima preporučeno da u slučaju potreba zovu odrasle voditelje, odgovorne za sigurnost djece na aktivnostima.

Ad. 14. /   Skupština je donijela Odluku o formiranju novog Savjeta odreda koji će ujedno biti i Klub prijatelja izviđača. U Savjet odreda mogu se uključiti svi zainteresirani roditelji i nekadašnji izviđači koji će među sobom izabrati predsjednika i dopredsjednike Savjeta. Uprava će uputiti poziv roditeljima koji su do sada iskazali interes za rad Odreda i spremnost za pomoć u provedbi programskih aktivnosti.

Ad. 15. /   Skupština je prihvatila Inicijativu da se iduća, izvanredna sjednica Skupštine Odreda održi u lipnju 2011. godine, do kada će Uprava pripremiti prijedlog izmjena Statuta, usklađenog sa Zakonom o udrugama i Statutima drugih izviđačkih udruga, koje su uvele brži i operativniji sustav upravljanja udrugom. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog da Odred inicira izradu jedinstvenih kriterija za dodjelu sredstava svim udrugama koje se dijelom finaciraju iz Gradskog proračuna.

U Velikoj Gorici, 24. veljače 2011.

Predsjednik Odreda

Alen Konjević