TUROPOLJSKA UDRUGA SKAUTA

IZVIĐAČKI ODRED “TUR”

S T A T U T

VELIKA GORICA, OŽUJAK 2015. GODINE

 

Temeljem članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine u Velikoj Gorici Zbor izviđačkog Odreda “TUR” donio je odluku o izmjeni imena udruge te je usvojio novi

STATUT

TUROPOLJSKE UDRUGE SKAUTA “TUR”

Članak 1. / NAZIV, SJEDIŠTE I NADLEŽNOST

1.1.      Naziv udruge je: Turopoljska udruga skauta “TUR” (u daljnjem tekstu Odred).

1.2.      Skraćeni naziv udruge je: TUS “TUR”.

1.3.      Naziv Odreda na engleskom jeziku glasi: Scout troop TUR.

1.4.      Odred djeluje na području Grada Velika Gorica i Općina: Kravarsko, Pokupsko i Orle.

1.5.      Sjedište Odreda je u Velikoj Gorici, na adresi Osnovne škole Eugena Kumičića, u Ulici Josipa Pucekovića na kućnom broju 4.

Članak 2. / ZAKONSKI STATUS

2.1.      Odred je neprofitna pravna osoba u statusu udruge građana, registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

2.2.      Odred zastupa i predstavlja Predsjednik, u skladu s ovim Statutom.

Odred predstavljaju i drugi imenovani dužnosnici u skladu s ovim Statutom, a prema ovlaštenju Predsjednika.

2.3.      Znak Odreda je stilizirano položen list hrasta lužnjaka unutar kojeg su upisana slova TUR. Slovo T stilizirano predstavlja glavu goveda s rogovima, a iznad slova R je položena kapica žira, ploda hrasta lužnjaka.

Iz tradicijskih razloga Odred može koristiti i stari znak: stiliziranu glavu goveda Tur, s rogovima i šeširom. Govedo je smeđe boje s bijelim rogovima, a šešir je zlatne boje.

2.4.      Odred ima amblem u obliku zelenog lista hrasta lužnjaka, s rubom zlatno žute boje, unutar kojega je znak Odreda i natpis: – “Turopoljska udruga skauta, Izviđački odred “TUR”, Velika Gorica“.

Iz tradicijskih razloga Odred može koristiti i stari amblem u obliku zelenog hrastovog lista sa rubom zlatno žute boje, unutar čega je stari znak Odreda i natpis: – “Velika Gorica, Izviđački odred “TUR”.

2.5.      Pečat odreda je okrugao, promjera 30 mm, sa znakom odreda u sredini i obodnim natpisom: TUROPOLJSKA UDRUGA SKAUTA – IZVIĐAČKI ODRED “TUR” – VELIKA GORICA.

2.6.      Rad Odreda je javan. Javnost rada postiže se:

– otvorenošću sastanaka tijela Odreda;

– objavljivanjem temeljnih stavova i informacija o radu u službenom glasilu Odreda, na internetskim stranicama Odreda, kao i u službenim glasilima saveza ili zajednica udruga kojih je Odred članica;

– putem sredstava javnog priopćavanja i društvenih mreža.

2.7.      Tijela Odreda iznimno mogu isključiti javnost sa svojih sjednica u cilju zaštite interesa članova i ugleda Odreda. Zaključci s tih sjednica trebaju biti objavljeni na prikladan način.

Članak 3. / DEFINICIJA, CILJ, NAČELA, METODA I PROGRAM

3.1.      Odred je dragovoljna, nepolitična, samostalna udruga koja se bavi odgojem i izvaninstitucionalnom naobrazbom djece i mladih, a svojim djelovanjem teži ostvaranju cilja odreda. Otvoren je za sve, bez obzira na dob, spol, podrijetlo, fizičke i mentalne mogućnosti, rasu i vjersko određenje svojih članova.

3.2.      Cilj Odreda je promicanje i razvitak izviđačke ideje; razvoj punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala djece i mladih ljudi kao pojedinaca, odgovornih članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; poticanje njihove socijalne empatije i duha zajedništva, humanosti i snošljivosti prema različitostima; razvoj njihove ekološke svijesti i ljubavi prema domovini; stvaranje navike poštivanja pravila, dogovora, prihvaćanja i pružanja suradnje; te poticanja i uključivanja mladih u volonterski aktivizam.

Cilj se ostvaruje poštivanjem načela i primjenom metoda koje je osmislio utemeljitelj svjetskog skautskog (izviđačkog) pokreta, Roberta Baden Powell.

3.3.      Temeljna načela skautskog pokreta su:

– lojalnost prema svojoj domovini, usklađena s promicanjem lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje;

– sudjelovanje u razvoju društva uz prihvaćanje različitosti, priznavanje i poštivanje svog i dostojanstva drugog čovjeka, te integriteta svijeta prirode;

– privrženost skautskim zakonima na čije se poštivanje članovi obvezuju obećanjem i/ili zavjetovanjem;

– privrženost duhovnim načelima, poštivanje religije koja ih izražava i prihvaćanje obveza koje iz toga proizlaze;

– odgovornost člana za razvoj samog sebe.

3.4.      Načela i cilj ostvaruju se primjenom izviđačke metode izražene:

– sustavom postupnog stjecanja znanja, vještina, sposobnosti i stavova;

– primjenom skautskih Zakona te Obećanja i/ili Zavjeta članova;

– učenjem kroz rad u manjim grupama uz pomoć starijih;

– poticajnim programskim aktivnostima utemeljenim na interesu članova, što uključuje igre, korisne vještine i služenje zajednici, uz provođenje programa najčešće u prirodi, poštujući je.

3.5.      Programski sadržaji kojima se ostvaruju načela i metode Odreda, karakteristični su za skaute (izviđače) i čine ih prepoznatljivim u odnosu na druge udruge.

3.6.      Program rada zasnovan je na razvijanju odgovornosti svakog člana kao osobe, njegovom aktivnom odnosu prema prirodi i njenom očuvanju, te odgoju za mir, nenasilje, snošljivost i prijateljstvo među ljudima.

3.7.      Program se ostvaruje na sastancima (radno-edukativnim susretima članova), šetnjama, izletima, natjecanjima, bivcima, taborima (logorovanjima) i drugim oblicima rada, te na seminarima i tečajevima u interesu razvoja potencijala članova i njihove naobrazbe, kroz igru, pjesmu, praktičan rad, stjecanje i prenošenje iskustava volonterskim radom odraslih i kroz suradnju sa drugim udrugama u zemlji i inozemstvu.

3.8.      Oblici ostvarivanja cilja i načela Odreda detaljno su razrađeni Programom Odreda i/ili saveza i zajednica udruga kojih je Odred članica.

Članak 4. / DJELATNOST ODREDA

4.1.      Odred obavlja djelatnosti:

– planiranja i provođenja programskih aktivnosti s ciljem naobrazbe članova i promidžbe skautske, odnosno izviđačke ideje;

– upoznavanja članova s prirodnim ljepotama, kulturom, poviješću, znamenitostima i bogatstvima Republike Hrvatske i svih njenih krajeva;

– organiziranja i provedbe života i rada organizacijskih i radnih tijela u prirodi na njihovu ili inicijativu Odreda;

– sudjelovanja u aktivnostima drugih izviđačkih udruga ili skautskih skupina u zemlji i inozemstvu;

– pripreme, organiziranja i provođenja kulturnih i zabavnih aktivnosti;

– skrbi o razvoju duhovne dimenzije i zadovoljavanja duhovnih potreba članova;

– stalne skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova;

– pripreme i provođenja aktivnosti u cilju upoznavanja i zaštite prirode i životnog okoliša, uređenja i zaštite staništa životinjskih vrsta, sadnje i zaštite biljnih vrsta te zaštite voda;

– suradnje sa školama, odgojnim ustanovama i institucijama, te tijelima lokalne vlasti;

– organiziranja i provođenja redovite poduke i naobrazbe djece i mladeži;

– stvaranja i osiguravanja uvjeta za rad i unapređivanje stručnog rada;

– prikupljanja i organiziranja novih članova te uključivanja djece i mladeži koji nisu članovi Odreda u aktivnosti Odreda.

Članak 5. / UNUTARNJI USTROJ ODREDA

5.1.      Odred ima ustrojstvene oblike koji su osnovne radne skupine i organizacijske skupine, koje čine unutarnju organizacijsku strukturu Odreda. Naziv i način organiziranja ustrojstvenih oblika i njihov međusobni odnos unutar Odreda propisuje Pravilnik ili Odluka o unutarnjem ustroju Odreda koje donosi Zbor.

5.2.      Ustrojstveni oblici Odreda nemaju svojstvo pravne osobe.

5.3.      Ustrojstveni oblici su odgojno-edukativne i vježbovne programske skupine (u nastavku: programske skupine) u koje su članovi raspoređeni radi ostvarivanja Programa.

Članak 6. / ČLANSTVO, PRAVA I DUŽNOSTI

6.1.      Članom Odreda može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji prihvaća ciljeve Odreda i odredbe ovog Statuta te koji je spreman držati se načela skautskog pokreta u svakodnevnom životu.

6.2.      Članstvo u udruzi je dragovoljno i započinje upisom u Registar članova temeljem dostavljanja nužnih podataka o članu, plaćanjem članarine i aktivnim uključivanjem u rad jedne od programskih skupina Odreda.

6.3.      Registar članova u Odredu temeljem članka 12. stavak 3. Zakona o udrugama vodi se u elektronskom obliku, a sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu i mjestu rođenja, adresi boravka ili prebivanja, kontakt telefonu, datumu pristupanja Odredu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Odredu. Registar članova vodi tajnik udruge.

6.4.      Maloljetne osobe mlađe od 14 godina i osobe lišene poslovne sposobnosti mogu biti članovi Odreda, bez prava sudjelovanja u radu upravnih i nadzornih tijela Odreda. Njihova prava na sjednicama Zbora zastupa predstavnik (delegat) programske skupine u koju su uključeni, odnosno zakonski zastupnik ili skrbnik člana lišenog poslovne sposobnosti starijeg od 14 godina.

6.5.      Zakonski zastupnik ili skrbnik člana mlađeg od 14 godina daje pisanu izjavu o učlanjivanju u Odred, a za maloljetnog člana s navršenih 14 godina daje pisanu suglasnost za članstvo u Odredu.

6.6.      Pripremno razdoblje za nove članova traje šest mjeseci. U tom razdoblju članovi upoznaju djelovanje Odreda i koriste svoja prava i dužnosti u Odredu. Članovima nakon pripremnog razdoblja mora biti omogućeno da daju obećanje ili polože zavjet, ovisno o uzrastu, a čime stječu pravo nošenja odredske izviđačke marame.

6.7.      Članovi se prema životnoj dobi dijele na uzrasne skupine. Uzrast i nazivi kategorija propisani su Pravilnikom ili Odlukom o uzrasnim kategorijama koju donosi Zbor odreda.

6.8.      Zajednički naziv za članove svih uzrasnih skupina je skaut.

6.9.      Prilikom sudjelovanja na izviđačkim aktivnostima članovi nose odoru s propisanim oznakama. Izgled odore (košulje, majice i marame), način i prigode nošenja istih propisuje se Pravilnikom ili Odlukom o odorama i oznakama koji donosi Zbor.

6.10.    Prava i dužnosti člana su:

– dati točne podatke te izvješćivati Odred o promjeni osobnih podataka važnih za točnost Registra članova;

– redovito plaćati članarinu;

– sudjelovati u ostvarivanju Plana i Programa rada te djelovati sukladno ovom Statutu;

– sudjelovati u aktivnostima Odreda i djelovati u skladu s ovim Statutom, izviđačkim Zakonima te Obećanjem ili Zavjetom;

– sudjelovati u predlaganju i donošenju odluka sukladno ovom Statutu, poštujući pritom demokratski način rasprave i odlučivanja;

– birati i biti biran u tijela Odreda, ukoliko je član punoljetan;

– koristiti se pravima i povlasticama predviđenim za članove Odreda te članica saveza i zajednica kojih je Odred članica;

– biti pohvaljen, nagrađen ili odlikovan za svoju aktivnost u Odredu te u savezu i/ili zajednici kojih je Odred članica;

– savjesno i racionalno raspolagati imovinom Odreda i čuvati je;

– izvršavati preuzete obveze.

6.12.    Članstvo u Odredu prestaje:

– istupanjem;

– brisanjem iz Registra (uz prethodnu obavijest članu) u slučaju:

a/ neaktivnosti dulje od tri mjeseca;

b/ neplaćanja rata godišnje članarine u vremenu duljem od 3 mjeseca;

– isključivanjem na osnovu izrečene stegovne mjere;

– smrću.

Odluku o brisanju člana iz Registra donosi Predsjedništvo, koje izriče i stegovnu mjeru temeljem Pravilnika ili Odluke o stegovnim mjerama koji donosi Zbor odreda.

6.13.    Člana se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do kraja siječnja tekuće godine ne plati članarinu za prethodnu godinu u punom iznosu.

6.14.    Isključeni član može ponovno postati član Odreda dvije godine nakon isključenja, odnosno po podmirenju neplaćenog iznosa članarine zbog čega je brisan iz članstva.

Članak 7. / OBEĆANJE, ZAVJET I ZAKONI

7.1.      U znak prihvaćanja pravila i etičkih normi ponašanja u skladu sa ovim Statutom i načelima skautizma članovi nakon pripremnog razdoblja daju Obećanje ili polažu Zavjet i obvezuju se na poštivanje skautskih Zakona u skladu s kategorijom članstva, čime postaju punopravni članovi Odreda.

7.2.      Tekst zakona te obećanja i zavjeta za članove Odreda propisuje Pravilnik ili Odluka o zakonima, obećanju i zavjetu koji donosi Zbor odreda.

Članak 8. / TIJELA ODREDA

8.1.      Tijela Odreda su: Zbor, Predsjednik, Predsjedništvo, Uprava, Nadzorni odbor i Savjet.

8.2.      Mandat člana tijela odreda traje četiri godine od dana izbora, bez ograničavanja broja mandata.

8.3.      Mandat člana tijela, utvrđen ovim Statutom, može prestati i prije vremena u slučaju:

– ostavke na dužnost;

– opoziva;

– neaktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu odreda;

– prestanka članstva u Odredu;

– smrti.

8.4.      Odluku o prestanku mandata pojedinog člana zbog neaktivnosti, odnosno obavljanja dužnosti protivno dobrobiti Odreda, donosi Zbor odreda na prijedlog Predsjedništva, odnosno na prijedlog Predsjednika ukoliko se odlučuje o članu Predsjedništva.

8.5.      Upražnjeno mjesto u pojedinom tijelu popunjava se na sljedećoj sjednici Zbora, koja u slučaju ranijeg prestanka mandata Predsjednika ili člana Predsjedništva mora biti sazvana izvanredno.

8.6.      Aktivnost u tijelima Odreda je dobrovoljna, a sa svakim članom koji obavlja dužnost programskog voditelja ili člana pojedinog tijela Odred će potpisati volonterski ugovor.

Članak 9. / ZBOR (SKUPŠTINA) ODREDA

9.1.      Skupština odreda naziva se Zbor odreda.

9.2.      Zbor je najviše tijelo Odreda.

9.3.      Zbor čine punoljetni članovi i maloljetni članovi s navršenih 14 godina života te po jedan predstavnik (delegat) programske grupe koju čine članovi mlađi od 14 godina i predstavnici pravnih osoba, članica Odreda, koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

9.5.      Zbor redovito zasjeda najmanje jedan put u godini. Izborna sjednica Zbora održava se svake četiri godine, a izvanredna po potrebi.

9.6.      Sjednicu Zbora saziva Predsjedništvo najmanje 30 dana prije dana održavanja, što je dužno oglasiti javno na internetskim stranicama Odreda.

9.7.      Sjednicu Zbora vodi predsjednik, koji je ujedno i predsjednik Radnog predsjedništva. Uz njega radno predsjedništvo čine članovi Predsjedništva odreda.

Sjednicu prema odluci Zbora može voditi i radno predsjedništvo u koje članove izabire Zbor odreda.

9.8.      Zbor odlučuje o sljedećim pitanjima:

–  donosi, dopunjuje i mijenja Statut odreda;

– razmatra i usvaja izvješća o radu Odreda, imovinskom (materijalnom i financijskom) stanju u Odredu, o izvršenju financijskog plana te daje smjernice za rad Odreda;

–  donosi plan rada, financijski plan i završni račun Odreda;

– na prijedlog Predsjedništva donosi pravilnike koji podrobnije razrađuju način rada Odreda i ponašanja članova (zakoni, obećanje i zavjet, stegovne mjere, odora i sl.). Pravilnik mora biti usklađen s odredbama ovog Statuta, a odredbe pravilnika za Odred i članove imaju istu obvezujuću snagu kao i Statut;

– bira i opoziva Predsjednika, članove Predsjedništva i Nadzornog odbora;

– odlučuje o udruživanju u saveze ili zajednice udruga  te o odnosima Odreda s drugim udrugama;

– bira predstavnike i zastupnike u tijela saveza i zajednica udruga kojih je Odred članica;

– dodjeljuje nagrade, priznanja i pohvale;

– donosi odluku o prestanku rada Odreda i imenovanju likvidatora.

9.9.      O raspravi i odlukama Zbora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Odreda. Zapisnik vodi zapisničar koga se bira na sjednici Zbora.

9.10.    Zbor zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno najmanje dvije trećine predstavnika s pravom odlučivanja: punoljetnih članova, delegata programskih grupa i članica Odreda.

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

9.11.    Redovita godišnja sjednica Zbora održava se svake godine do kraja mjeseca veljače.

Ukoliko iz opravdanih razloga sjednica nije održana u tom roku, Predsjedništvo je dužno sazvati novu sjednicu koja se ima održati najkasnije do kraja mjeseca ožujka.

9.12.    Redovita izborna sjednica Zbora mora biti održana najviše 30 dana, a najmanje jedan dan prije isteka mandata izabranim članovima tijela Odreda.

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

9.13.    Izvanredna sjednica Zbora održava se prema potrebi, a odlučuje o pitanjima zbog kojih je sazvana. Saziva je predsjednik Odreda. Održavanje izvanredne sjednice Zbora može zatražiti najmanje trećina članova udruge.

Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu Zbora u roku 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva može je sazvati i predlagatelj. Izvanrednu sjednicu Zbora tada vodi punoljetni član kojeg će na sjednici izabrati Zbor.

Članak 10. / PREDSJEDNIK

10.1.    Predsjednik je član Predsjedništva kojim predsjeda, a dio svojih ovlasti može pismeno prenijeti i na članove Predsjedništva.

10.2.    Predsjednik odreda može biti isključivo punoljetna osoba s poslovnom sposobnošću.

10.3.    Predsjednik odreda naziva se Starješina.

10.4.    Predsjednik u slučaju hitnosti donosi odluke iz nadležnosti Zbora i Predsjedništva, koje su izvršne do prve sljedeće sjednice nadležnog tijela. Predsjednik obustavlja odluke koje su protivne zakonskim propisima, ovom Statutu, na njemu utemeljenim pravilnicima i programu Odreda te aktima saveza i zajednica kojih je Odred članica.

10.5.    Predsjednik je dužan najmanje jedan put godišnje, u pravilu uoči održavanja redovite sjednice Zbora odreda, sazvati zakonske zastupnike ili skrbnike svih članova Odreda mlađih od 14 godina i upoznati ih s ostvarenjem plana rada Odreda, proračunom te planom aktivnosti za predstojeće razdoblje.

Zakonski zastupnici ili skrbnici članova mlađih od 14 godina raspravljaju o podnesenim izvješćima i planovima te putem ovlaštenog delegata na sjednici Zbora raspravljaju i odlučuju o usvajanju istih.

Članak 11. / PREDSJEDNIŠTVO

11.1.    Predsjedništvo je kolegijalno upravno tijelo Odreda koje čine tri člana.

Članove Predsjedništva bira Zbor između članova Odreda.

11.2.    Članovi Predsjedništva po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge. Početak i završetak mandata članova Predsjedništva istovjetan je s mandatom na koji je izabran pojedini član.

11.3.    Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a radi na sjednicama koje priprema, saziva i vodi Predsjednik. O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Odreda.

11.4.    Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke većinom glasova prisutnih članova. Predsjednik može osporiti odluku Predsjedništva za koju nije spreman odgovarati.

11.5.    Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja obavlja poslove:

– upravlja radom Odreda između dvije sjednice Zbora, kome odgovara za svoj rad.

– saziva sjednice Zbora i priprema dnevni red sjednica Zbora;

– priprema provedbu odluka Zbora, te zadaje provedbene zadatke Upravi;

– imenuje odgovorne osobe za provedbu aktivnosti Odreda;

– priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune;

– Zboru predlaže plan rada, financijski plan i završni račun te mu podnosi izvješća o radu i imovinskom stanju (financijskom i materijalnom);

– Zboru predlaže kandidate za tijela Odreda, predstavnike Odreda u savezima i zajednicama kojih je Odred članica;

– imenuje kandidate Odreda u savjetodavna tijela jedinice mjesne, lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– raspravlja i donosi odluke o raspolaganju imovinom Odreda;

– vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju;

– osigurava uvjete za stalan i samostalan rad Odreda;

– skrbi o odgojnom i društvenom djelovanju Odreda, poštivanju Statuta i drugih akata Odreda te zakonitosti rada Odreda;

– određuje iznos godišnje članarine i propisuje moguće načine plaćanja;

– donosi odluke o sklapanju Volonterskih ugovora.

11.6.    Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Zbora kada to zatraži najmanje jedna trećina članova i predstavnika članova u Zboru odreda. U svom zahtjevu oni su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ukoliko Predsjedništvo ne sazove sjednicu Zbora u roku od 20 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj.

11.7.    Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

U tom slučaju ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik.

11.8.    Tajnik prikuplja i čuva dokumentaciju Odreda, obavlja administrativne poslove, vodi evidenciju članova u Registru i evidenciju njihovog napredovanja, vodi zapisnike tijela Odreda i čuva ih u registru.

11.9.    Predsjedništvo imenuje blagajnika i ekonoma koji mu odgovaraju za svoj rad.

Blagajnik i ekonom ne moraju biti članovi Odreda, a odgovornost za njihov rad u tom slučaju snosi Predsjednik.

11.10. Blagajnik Odreda prikuplja i čuva financijska sredstva i vodi financijsku dokumentaciju, nadzire raspodjelu financijskih sredstava u skladu s financijskim planom i obavlja financijske transakcije prema odluci Predsjedništva. Uz članove Predsjedništva odgovara za financijsko poslovanje Odreda i potpisnik je potpisnog kartona.

11.11. Za blagajnika može biti imenovana isključivo punoljetna osoba s poslovnom sposobnošću, a dužnost blagajnika može obavljati i dopredsjednik Odreda.

11.12. Ekonom čuva i održava opremu i materijalnu imovinu Odreda, izdaje je i preuzima, te brine o nabavci i popuni ekonomata. Najmanje jednom u godini obavlja inventuru materijalne imovine Odreda o čemu vodi zapisnik.

11.13. Predsjedništvo ili pojedini članovi ovog tijela mogu biti opozvan u slučaju:

– neaktivnosti u radu tijela u koje su izabrani;

– nepravilnog ili nesavjesnog rada uslijed čega je počinjeno krivično djelo, privredni prijestup ili prekršaj;

– kada se svojim ponašanjem ogriješe o ovaj Statut;

– kada svojim ponašanjem naruše dobre međusobne odnose članova.

11.14. Prijedlog za opoziv Predsjedništva ili pojedinog člana ovog tijela mogu podnijeti Predsjednik, članovi Predsjedništva i Uprava. Odluku o opozivu Predsjedništva sukladno članku 16.2. donosi Zbor odreda, a odluku o opozivu pojedinog člana Predsjedništva, izuzev Predsjednika, donosi Predsjednik ili Zbor odreda.

Članak 12. / UPRAVA ODREDA

12.1.    Uprava je izvršno tijelo koje operativno provodi Program i aktivnosti prema Planu rada koji donosi Zbor odreda. Uprava za svoj rad tijekom godine odgovara Predsjedništvu, a izvješća o svom radu podnosi Zboru odreda.

12.2.    Upravu odreda čine načelnik, vođe družina i voditelji programskih grupa. Broj članova Uprave nije definiran i stalan, a ovisi o broju programskih skupina.

12.3.    Uprava radi na sjednicama koje saziva i vodi Načelnik odreda.

12.4.    Uprava obavlja sljedeće poslove:

– organizira i operativno provodi aktivnosti sukladno godišnjem planu koji donosi Zbor i odlukama Predsjedništva;

– priprema i operativno rukovodi akcijama i aktivnostima odreda;

– koordinira rad programskih grupa i Odreda u cjelini prema Programu rada;

– raspravlja i očituje se o prijedlogu i provedbi plana i programa Odreda;

– predlaže izmjenu plana aktivnosti u tekućoj godini i aktivnosti za iduću godinu.

12.5.    Načelnik operativno rukovodi radom Uprave, a posredno i radom programskih grupa sukladno Planu i Programu koji donosi Zbor odreda te odlukama Predsjedništva i zaključcima Uprave. Načelnik nadzire i potiče rad voditelja programskih grupa i usklađuje rad i aktivnosti programskih grupa u Odredu.

12.6.    Načelnika imenuje Predsjedništvo.

12.7.  Ukoliko u Odredu nema adekvatno educirane i osposobljene osobe dužnost načelnika može obnašati predsjednik.

Članak 13. / NADZORNI ODBOR

13.1.    Nadzorni odbor ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

13.2.    Nadzorni odbor svoju dužnost obavlja kolektivno, a odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Sjednica saziva i vodi predsjednik Nadzornog odbora.

13.3.    Članovi nadzornog odbora moraju biti osobe sa poslovnom sposobnošću, a izabiru se  iz redova članova Odreda ili Savjeta odreda, na prijedlog Predsjedništva.

13.4.    Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

– kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Odreda sukladno Statut i zakonskim propisima i o tome podnosi izvješće Zboru odreda.

– Zboru i Predsjedništvu podnosi primjedbe i prijedloge, o kojima su oni dužni raspravljati i izraziti svoje mišljenje.

–  Zboru podnosi izvješće o svom radu, primjedbama i prijedlozima tijelima Odreda.

Članak 14. / SAVJET ODREDA

14.1.    Savjet odreda je savjetodavno tijelo i nema stalan broj članova. Čine ga punoljetni članovi, počasni članovi, roditelji članova i fizičke osobe u statusu prijatelja Odreda.

14.2.    Odluku o sazivanju Savjeta donosi Predsjedništvo koje predlaže dnevni red sjednice.

14.3.    Sjednice Savjeta vodi Predsjednik odreda, a prema odluci članova Savjeta, sjednicu može voditi Radno predsjedništvo izabrano na sjednici Savjeta.

14.4.    Savjet donosi zaključke većinom glasova. Zaključci Savjeta su preporuka drugim tijelima Odreda, a o njima raspravlja Zbor odreda na svojoj sljedećoj sjednici.

Članak 15. / PROVODENJE IZBORA U ODREDU

15.1.    Izbori i imenovanja u Odredu i njegovim tijelima obavljaju se sukladno ovom Statutu i Pravilniku o izborima i imenovanjima koji donosi Zbor.

15.2.    Izbori se obavljaju javnim glasovanjem, a izabranim se smatraju kandidati koji dobiju natpolovični i najveći broj glasova prisutnih članova tijela u kojem se obavlja izborni postupak. Ukoliko je broj kandidata veći od broja dužnosnika koji se biraju, Zbor može donijeti odluku da se izbori provedu tajnim glasovanjem, odnosno pismenim izjašnjavanjem.

15.3.    Ukoliko je broj kandidata veći od broja članova tijela u koje se biraju, a niti jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, glasovanje se ponavlja. Ukoliko i u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu glasova, u trećem krugu glasovanja izabranim se smatraju kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

15.4.    Zbor odreda bira članove Predsjedništva i Nadzornog odbora na prijedlog Predsjedništva i/ili temeljem pravovremene kandidature člana.

Rok za podnošenje kandidature Predsjedništvo je dužno objaviti prilikom sazivanja sjednice Zbora.

15.5.  Maloljetne osobe mogu odlučivati na sjednici Zbora uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

15.6.    Svaka programska grupa na sastanku roditelja (zakonskih zastupnika) ili skrbnika uoči sjednice Zbora izabire svog predstavnika (delegata) iz redova roditelja koji će zastupati interese članova programske grupe na sjednici Zbora.

Delegat se izabire natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih roditelja (zakonskih zastupnika)  ili skrbnika maloljetnih članova programske grupe.

Članak 16. / STEGOVNE MJERE

16.1.    Ukoliko član naruši ugled i dostojanstvo Odreda, odnosno saveza ili zajednice kojih je Odred članica, ogriješi se o izviđačke Zakone te Obećanje ili Zavjet, ili grubo povrijedi odredbe ovog Statuta, protiv njega će biti pokrenut stegovni postupak u skladu s Pravilnikom ili Odlukom o stegovnim mjerama.

16.2.    Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Uprava ili Nadzorni odbor ukoliko smatra da postoje razlozi za pokretanje stegovnog postupka sukladno odredbama ovog Statuta, odnosno Pravilnika ili Odluke o stegovnim mjerama.

Članak 17. / FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

17.1.    Financijsko poslovanje Odreda vodi se sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Financijsko-računovodstveni poslovi povjeravaju se za to ovlaštenoj stručnoj osobi, a blagajničke knjige u Odredu vodi Blagajnik.

17.2.    Financijska sredstva Odreda mogu se koristiti isključivo namjenski u skladu s financijskim planom koji donosi Zbor odreda.

17.3.    Imovinu Odreda čine novčana sredstva, njezine nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava. Novčana sredstva Odred može steći uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima, darovima, donacijama i sponzorstvima; obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; financiranjem programa i projekata Odreda iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i drugih izvora u skladu sa zakonom.

17.4.    Odred može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

17.5.    Odluku o stjecanju imovine, prodaji, prijenosu pokretnina ili nekretnina u vlasništvu Odreda na drugu pravnu ili fizičku osobu donosi Zbor odreda. Odluku o ustupanju na korištenje pokretne i nepokretne imovine drugim pravnim i fizičkim osobama donosi Predsjedništvo.

17.6.    Odred može neposredno obavljati neprofitne djelatnosti za potrebe svojih članova iz područja programski organiziranog odmora djece i mladeži, rekreacije, pružanja usluga smještaja i prehrane, prometa roba i izdavačke djelatnosti.

17.7.    Višak ostvaren obavljanjem djelatnosti iz članka 18.6. smije se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Odreda utvrđenih Statutom, a nikako radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Članak 18. / VANJSKI ODNOSI

18.1.    Odred se može udružiti u saveze ili zajednice udruga i druge oblike udruživanja i učlanjivati se u međunarodne organizacije, čime se obvezuje poštivati njihov Statut. Odluku o udruživanju ili učlanjivanju donosi Zbor odreda.

18.2.    Djelovanje Odreda u drugim savezima ili udrugama ne smije biti protivno odredbama ovog Statuta.

Članak 19. / PRESTANAK DJELOVANJA ODREDA

19.1.    Odred prestaje djelovati odlukom Zbora ili temeljem Zakona.

19.2.    U slučaju prestanka djelovanja i postojanja Odreda nekretnine u vlasništvu Odreda postaju vlasništvo Grada Velika Gorica, koji iste treba ustupiti izviđačkoj ili skautskoj udruzi koja će biti osnovana najviše godinu dana nakon prestanka djelovanja Odreda, a koja će djelovati na području Grada.

19.3.    U slučajevima predviđenim člankom 19.1. provodi se postupak likvidacije Odreda. Postupak likvidacije provodi likvidator, koga imenuje Zbor odreda.

19.4.    Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u Registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja Odreda, odnosno o pokretanju stečajnog postupka.

19.5.    Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijelima upravljanja i osobama ovlaštenim za zastupanje Odreda.

19.6.    U postupku likvidacije likvidator provodi postupke utvrđivanja knjigovodstvenog stanja dugovanja i potraživanja, podmirivanje istog, te raspodjelu imovine prema članku 19.2. ovog Statuta.

19.7.    Likvidator je fizička ili pravna osoba koja ne mora biti član Odreda, a Zboru ga predlaže Predsjedništvo odreda.

19.8.    Likvidatora bira Zbor na redovitoj izbornoj sjednici, uz suglasnost predložene osobe. Svoje obveze izvršava samo kada i ako nastupe okolnosti za likvidaciju Odreda.

19.9.    Mandat likvidatora traje četiri godine i može se višekratno ponavljati.

19.10.  Likvidator može biti razriješen dužnosti iz razloga utvrđenih za opoziv člana Predsjedništva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

Članak 20. / PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

20.1.    U svim sporovima između članova Odreda ili između Odreda i jednog ili više članova odlučuje Predsjedništvo. Kod razlike u tumačenju neke odredbe ovog Statuta ili na njemu utemeljenih Pravilnika, odnosno Odluka odlučuje Zbor odreda.

20.2.    U slučaju kada spor nije moguće riješiti mirenjem ili jedna strana ne prihvaća odluku Zbora, spor će se rješavati pred Općinskim sudom u Velikoj Gorici.

20.3.    Tumačenje odredbi ovog Statuta i na njemu utemeljenih odluka daje Zbor odreda.

20.4.    Prijedloge za izmjenu i dopunu Statuta daju članovi ili tijela Odreda, a dostavljaju ih Predsjedništvu najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Zbora.

20.5.    Izmjene i dopune ovog Statuta provode se po postupku za njegovo donošenje.

20.6.    Ovaj Statut usvojen je na sjednici Zbora odreda održanoj 18. ožujka 2015. godine u  Velikoj Gorici.

20.7.    Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

20.8.    Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Izviđačkog odreda „Tur“ usvojen na sjednici Zbora odreda održanoj 18. prosinca 1997. godine u Velikoj Gorici.

Predsjednik – Starješina

Alen Konjević