Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima


Naziv neprofitne organizacije TUROPOLJSKA UDRUGA SKAUTA TUR
Matični broj 00688541
Godina 2017
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga 001 0 0
2. Primici od članarina i članskih doprinosa 002 92.840 143.670
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona 003 0 0
4. Primici od donacija (od 4.1.do 4.6.) 004 35.000 35.000
4.1. iz državnog proračuna 005 0 0
4.2. iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 006 35.000 35.000
4.3. od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 007 0 0
4.4. od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 008 0 0
4.5. od građana i kućanstava 009 0 0
4.6. iz ostalih izvora 010 0 0
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine 011 30 2
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine 012 22.760 20.500
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine 013 0 0
8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) 014 0 0
PRIMICI UKUPNO 015 150.630 199.172
1. Izdaci za radnike (1.1.+1.2.) 016 0 0
1.1. plaće (bruto) 017 0 0
1.2. doprinosi na plaću 018 0 0
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) 019 0 0
3. Izdaci za naknade volonterima 020 0 0
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) 021 0 0
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) 022 68.256 50.567
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) 023 27.037 26.733
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 024 970 1.146
8. Izdaci za dane donacije 025 0 0
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine 026 0 0
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) 027 42.167 101.902
IZDACI UKUPNO 028 138.430 180.348
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE 029 12.200 18.824
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE 030 0 0
1. Stanje novčanih sredstava na računu 031 16.405 35.229
2. Stanje novčanih sredstava u blagajni 032 0 1
3. Stanje oročenih sredstava 033 0 0
4. Obveze po neplaćenim računima 034 0 0
5. Potraživanje za nenaplaćene račune 035 0 0
6. Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije 036 0 0
7. Prosječan broj zaposlenih 037 0 0
8. Broj volontera 038 0 0
9. Broj sati volontiranja 039 0 0
KONTROLNI ZBROJ 040 16.405 35.230