Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima


Naziv neprofitne organizacije TUROPOLJSKA UDRUGA SKAUTA TUR
Matični broj 00688541
Godina 2019
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga 001 0 0
2. Primici od članarina i članskih doprinosa 002 101.420 109.110
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona 003 0 0
4. Primici od donacija (od 4.1.do 4.6.) 004 44.216 131.315
4.1. iz državnog proračuna 005 0 0
4.2. iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 006 35.000 50.000
4.3. od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 007 0 0
4.4. od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 008 0 0
4.5. od građana i kućanstava 009 0 0
4.6. iz ostalih izvora 010 9.216 81.315
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine 011 3 3
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine 012 44.060 0
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine 013 0 0
8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) 014 0 0
PRIMICI UKUPNO 015 189.699 240.428
1. Izdaci za radnike (1.1.+1.2.) 016 0 0
1.1. plaće (bruto) 017 0 0
1.2. doprinosi na plaću 018 0 0
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) 019 0 0
3. Izdaci za naknade volonterima 020 0 0
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) 021 0 0
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) 022 69.750 124.236
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) 023 0 0
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 024 1.249 1.250
8. Izdaci za dane donacije 025 38.221 72.268
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine 026 0 0
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) 027 89.695 52.750
IZDACI UKUPNO 028 198.915 250.504
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE 029 - 9.216 - 10.076
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE 030 35.230 26.014
1. Stanje novčanih sredstava na računu 031 26.014 9.507
2. Stanje novčanih sredstava u blagajni 032 0 6.431
3. Stanje oročenih sredstava 033 0 0
4. Obveze po neplaćenim računima 034 0 0
5. Potraživanje za nenaplaćene račune 035 0 0
6. Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije 036 0 0
7. Prosječan broj zaposlenih 037 0 0
8. Broj volontera 038 0 0
9. Broj sati volontiranja 039 0 0
KONTROLNI ZBROJ 040 26.014 15.938